چاپ خبر
هنرستان فنی ماندگار امام صادق (ع) یکشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
عنوان پست : سرپرستان بخش در هنرستانهاي فني

    شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مسؤول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

 • 1-تقسيم برنامه عملي و دروس تخصصي بخش بين هنرآموزان باتوجه به برنامه كلي هنرستان و كوشش جهت  

  بهبود برنامه هاي آموزشي.

  2- كوشش و ايجاد روح تعاون و همكاري اسلامي و ايجاد جو تفاهم بين هنرآموزان و كاركنان بخش.

  3-اتخاذ روشهاي اصلاحي با حفظ ارزشهاي والاي معلم و متعلم و توجه كامل به طرز عمل و رفتار هنرجويان بايكديگر و با

      هنرآموزان در محيط كار و كارگاه كه آزادي عمل بيشتري وجود دارد.

  4-تطبيق برنامه هاي تئوري و عملي با يكديگر به نحوي كه در اجراي برنامه هاي كار عملي و مطالب تدريس شده  

  دروس فني هماهنگي لازم وجود داشته باشد.

  5-نظارت بر آماده نمودن ابزار و تجهيزات قبل از شروع كار به نحوي كه ابزار و وسايل مورد نظر در محل مناسب خودقرار داشته باشد.

  6-نظارت بر حضور مرتب هنرآموزان در محل كار مربوط به خود به نحوي كه عمليات كارگاهي هنرجويان به طورمداوم تحت

      نظر آنان انجام بگيرد.

  7-كوشش در ايجاد نظم در محيط كارگاه و نظارت بر رعايت ساعات شروع و خاتمه دروس كارگاه و توجه كامل به رعايت

       مسايل ديگر از قبيل پوشيدن لباس مناسب در كارگاه.

  8-تشكيل جلسات مشورتي با كليه هنرآموزان بخش درباره بهبود وضع تدريس و كار عملي و رفع مشكلات موجود در امر آموزش.

  9-جمع آوري نظرات هنرآموزان راجع به كتابهاي درسي و كارگاهي و وسايل كمك آموزشي و ارائه آن به رئيس هنرستان.

  10-طرح و اجراي برنامه كار عملي به نحوي كه باتوجه به برنامه تفصيلي و حفظ كيفيت آموزشي كار، در نهايت ساختـه هاي

         هنرجويان و خدمات آنان حتي الامكان به توليد واقعي مورد نياز جامعه منجر گردد و از اتلاف مواد اوليه جداً پرهيز شود.

  11- نظارت بر مصرف مواد اوليه كارگاه و جلوگيري از اتلاف آن.

  12-كوشش در جهت پيشبرد هدف آموزش فني و حرفه اي در تربيت توليد كننده از طريق تشويق  هنرجويان به انجام كارهاي

         توليدي و ساخت نمونه هاي واقعي توليد.

  13- تمهيد مقدمات و نظارت بر انجام توليدات سري(در صورتي كه نياز به اينگونه توليدات باشد) باتوجه به ضعيف بودن جنبه

         هاي آموزشي و يكنواختي در اين گونه فعاليتها حتي الامكان با شركت هنرجويان در روزهاي تعطيل وخارج از ساعات موظف.

  14- كوشش در جهت برآوردن احتياجات ضروري آموزشي هنرستان به منظور خودكفايي از خريد ابزار و وسايل مورد نياز در

         حد امكان و در اولويت قرار دادن اين احتياجات در  برنامه هاي توليدي كارگاهها، زمانبندي صحيح گردش كار عملي

         گروههاي مختلف كارگاهي هر كلاس باتوجه به برنامه تفصيلي به يك اندازه برخوردار شوند.

  15- نظارت بر كيفيت كار هنرآموزان و ساير كاركنان بخش به نحوي كه كليه مراحل يادگيري و شكل پذيري مهارتها و جزئيات

         كار عملي هنرجويان تحت كنترل مربي باشد.

  16- شركت در برنامه ريزي و طراحي پروژه هاي كار عملي باتوجه به برنامه هاي تفصيلي سالهاي مختلف به نحوي كه در تنظيم

         برنامه عملي كارگاه قطعات مربوط به كار در كلاسها و رشته هاي مختلف ساخته شده و نهايتاً به صورت محصول توليدي و مفيد ارائه گردد.

  17- مراقبت مستمر و پيشگيريهاي لازم به منظور جلوگيري از بروز سوانح و خطرات ناشي از كار، رسيدگي به علل خرابي

         دستگاهها در بخش و شناسايي افرادي كه در اين مورد سهل انگاري نموده اند و كوشش در جهت ترميم وسايل و ماشين

        آلات معيوب و مستعمل.

  18- همكاري و نظارت بر امور مربوط به نصب حفاظ براي ماشين آلات.

  19- كنترلهاي لازم در مورد نصب دستور كار و تابلوهاي هشداردهنده براي ماشين آلات.

  20- نظارت بر استفاده حتمي از وسايل ايمني و حفاظتي در كارگاهها مانند كلاه، عينك، دستكش، پيش بند و ... درموارد ضروري

انتهای پیام/.