چاپ خبر
هنرستان فنی ماندگار امام صادق (ع) یکشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
عنوان پست : نگهبان هنرستان فني و كاردانش

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مستقيم رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

1- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف مربوطه.

2- حفظ و حراست از ساختمانها و تأسيسات محوطه و ماشين آلات و ابزار و وسايل و غيره كه به عهده او واگذار شده است.

3- حفظ انتظامات و راهنماييهاي لازم به مراجعين.

4- كنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقليه،حمل و نقل اموال و اثاثيه طبق دستور صادره و ثبت آنان در دفاتر مربوط و

     گزارش به مسؤولين ذيربط.

5- اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني مانند آتش سوزي، سرقت به مسؤولان هنرستان و مأموران ايمني و انجام      

      اقدامات احتياطي اوليه.

6- گزارش كيفيت انجام وظيفه و شرح پيش آمدها در مدت نگهباني.

7- راهنمايي مراجعين به قسمتهاي مربوط.

8- پيش بيني و جلوگيري از بروز آتش سوزي، دزدي و ساير حوادث و خرابيهاي غيرمترقبه با راهنمايي رئيس و معاون و

      معاونين هنرستان فني.

9- انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

انتهای پیام/.