آزمون آنلاین/مسابقه  

الزامات محیط کار پودمان 1

به نام ایزد بی همتا
 
تعداد سوالها 10   
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه شهریورماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

جریان ضعیف برق

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان 4 سوال 1 تا 5
پودمان 5 سوال 6 تا 10
 
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 11 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

پکیج تاسیسات

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان 1 سوال 1 تا 5
پودمان 3 سوال 6 تا 10
 
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 11 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

کابینت صنایع چوب

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان 2 سوال 1 تا 5
 
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 11 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد
 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

لیتوگرافی چاپ

به نام ایزد بی همتا
 
13 سوال 
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 11 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد
 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

الزامات محیط کار پودمان 2

به نام ایزد بی همتا
 
تعداد سوالها 5
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه شهریورماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

کارگاه ساختمان سازی

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان 1 سوال 1 تا 5
پودمان 3 سوال 6 تا 10
پودمان 4 سوال 11 تا 15
پودمان 5 سوال 16 تا 19   
زمان 30 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 11 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

کارگاه نازک کاری ساختمان

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان 3 سوال 1 تا 5
پودمان 4 سوال 6 تا 10
پودمان 5 سوال 11 تا 15   
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 11 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

الزامات محیط کار پودمان 3

به نام ایزد بی همتا
 
تعداد سوالها 7   
زمان 14 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه شهریورماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

الزامات محیط کار پودمان 4

به نام ایزد بی همتا
 
تعداد سوالها 10   
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه شهریورماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

الزامات محیط کار پودمان 5

به نام ایزد بی همتا
 
تعداد سوالها 5
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه شهریورماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

کارگاه طراحی و نصب برق

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان 3 سوال 1 تا 5
پودمان 4 سوال 6 تا 10
پودمان 5 سوال 11 تا 15   
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 10 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

کارگاه مبل صنایع چوب

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان2 سوال 1 تا 5
 
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 10 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

چاپ توری و بالشتکی

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان1 سوال 1 تا 10
پودمان 2 سوال 11 تا 20
پودمان 3 سوال 21تا 30
پودمان 5 سوال 31تا 40
 
زمان 30 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 10 شهریورماه از ساعت 11:30 الی 14:30 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی تاسیسات و مکانیک

به نام ایزد بی همتا
 
پودمان 3 و 4 و 5 سوال 1 تا 15
 
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 4 شهریورماه از ساعت 17 الی 19 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی مکانیک و صنایع چوب و برق

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 1 سوال 1 تا 10
پودمان 2 سوال 11 تا 20
 
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 4 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد
 
 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی ماشین ابزار

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 1 سوال 1 تا 10
پودمان 2 سوال 11 تا 15
پودمان 4 و 5 سوال 16 تا 35
 
زمان 50 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 4 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد
 

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی ساختمان

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
پودمان 2 سوال 1 تا 5
پودمان 3 , 4 , 5  سوال 6 تا 20
 
 
 
زمان 40 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 4 شهریورماه از ساعت 10الی 13 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی ماشین ابزار پودمان 1 و 2 و 4 و 5

به نام ایزد بی همتا
ویژه  رشته الکترونیک
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 1 سوال 1 تا 5
پودمان 2 سوال 6 تا 10
پودمان 3 سوال 11 تا 15
پودمان 4 سوال 16 تا 20
زمان 40 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 3 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی صنایع چوب پودمان 1 و 2

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 1 سوال 1 تا 8
پودمان 2 سوال 9 تا 15
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 3 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی ساختمان پودمان 3 و 4 و 5

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 3 سوال 1 تا 3
پودمان 4 سوال 4 تا 6
پودمان 5 سوال 7 تا 10
زمان 50 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 3 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی مکانیک خودرو پودمان 1 و 2 و 3 و 4 و 5

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 1 سوال 1 تا 10
پودمان 2 سوال 11 تا 20
پودمان 3 سوال 21 تا 30
پودمان 4 سوال 31 تا 40
پودمان 5 سوال 41 تا 50
زمان 100دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 3 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی چاپ پودمان 1 و 2 و 4 و 5

به نام ایزد بی همتا
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 1 سوال 1 تا 10
پودمان 2 سوال 11 تا 20
پودمان 4 سوال 21 تا 30
پودمان 5 سوال 31 تا 40
 
زمان 50 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 3 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

دانش فنی برق پودمان 1 و 2 و 3

به نام ایزد بی همتا
ویژه  رشته برق
هنرجوی گرامی لطفا مطابق با راهنمای زیر فقط به سوالات پودمانی که در خردادماه در آن مردود شده اید پاسخ دهید.
 
 پودمان 1 سوال 1 تا 10
پودمان 2 سوال 11 تا 16
پودمان 3 سوال 17 تا 24
زمان 50 دقیقه
 
آزمون روز دوشنبه 3 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

زبان انگلیسی پایه دهم

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 12 عدد
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز یکشنبه 2 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

جغرافی

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 15 دقیقه
 
آزمون روز شنبه 1 شهریورماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

فیزیک پودمان 5

ه نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

فیزیک پودمان 4

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

فیزیک پودمان 3

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

فیزیک پودمان 2

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

عرضه تخصصی (الکترونیک)

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : ساختمان
تعداد سوال ها 20 عدد
زمان 30 دقیقه
 
آزمون روز چهارشنبه 25 تیرماه از ساعت 17 الی 21 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

فیزیک پودمان 1

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

کارگاه ساختمان سازی (ساختمان )

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : ساختمان
تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 25 دقیقه
 
آزمون روز چهارشنبه 25 تیرماه از ساعت 17 الی 21 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

شیمی پودمان 1

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 3 عدد
زمان 7 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی (برق)

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : برق
تعداد سوال ها 20 عدد
زمان 30 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 24 تیرماه از ساعت 17 الی 19 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

شیمی پودمان 2

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 3 عدد
زمان 7 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

شیمی پودمان 3

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 3 عدد
زمان 7 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی (ماشین ابزار و صنایع چوب)

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : ماشین ابزار و صنایع چوب
تعداد سوال ها 25 عدد
زمان 30 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 24 تیرماه از ساعت 17 الی 19 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی (ساختمان)

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : ساختمان
تعداد سوال ها 15 عدد
زمان 20 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 24 تیرماه از ساعت 17 الی 19 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

شیمی پودمان 4

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 3 عدد
زمان 7 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

شیمی پودمان 5

به نام ایزد بی همتا
ویژه همه رشته ها پایه دهم
تعداد سوال ها 3 عدد
زمان 7 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 28 مردادماه از ساعت 10 الی 12 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی (مکانیک)

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : مکانیک
تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 15 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 24 تیرماه از ساعت 17 الی 19 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی (متالورژی و چاپ)

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : متالورژی و چاپ
تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 15 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 24 تیرماه از ساعت 17 الی 19 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

ریاضی دهم پودمان 5

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته همه رشته ها
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز یکشنبه 26 مردادماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

نقشه کشی (انرژی های نو) (الکترونیک)

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته : الکترونیک
تعداد سوال ها 10 عدد
زمان 15 دقیقه
 
آزمون روز سه شنبه 24 تیرماه از ساعت 17 الی 19 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

ریاضی دهم پودمان 1

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته همه رشته ها
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز یکشنبه 26 مردادماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

ریاضی دهم پودمان 2

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته همه رشته ها
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز یکشنبه 26 مردادماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

ریاضی دهم پودمان 3

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته همه رشته ها
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز یکشنبه 26 مردادماه از ساعت 19 الی 20 می باشد

     
 
آزمون آنلاین/مسابقه  

ریاضی دهم پودمان 4

به نام ایزد بی همتا
ویژه رشته همه رشته ها
تعداد سوال ها 5 عدد
زمان 10 دقیقه
 
آزمون روز یکشنبه 26 مردادماه از ساعت 19 الی 20 می باشد