کادر اداری و اجرایی  
 
کادر اداری  و اجرائی هنرستان  ( تلفن : 33558575)
          1- مدیریت آقای مهندس صلح میرزایی                    داخلی 210
         2- معاونت فنی آقای مهندس جلالیان                              داخلی 219
         3- معاونت پایه دهم آقای فتحی                                    داخلی 244 - 202
         4- معاونت پایه یازدهم آقای فرخی                               داخلی 231
         5- معاونت پایه دوازدهم آقای تهرانی                            داخلی 241
         6- معاونت پرورشی آقای                                            داخلی 226
         7- معاونت اجرائی آقای ابویی و مهندس خاجی               داخلی 216
      8- دبيرخانه آقاي مری                                                 داخلي 215- 209