کادر اداری و اجرایی
     
 
کادر اداری  و اجرائی هنرستان  ( تلفن : 33558575)
1- مدیریت آقای مهندس حیدری                            داخلی 210
2- معاونت فنی آقای مهندس بهشتی                              داخلی 210
3- معاونت پایه دهم مهندس هاشمی فرد                         داخلی 234 
4- معاونت پایه یازدهم مهندس بلوری
5- معاونت پایه یازدهم مهندس جمادی                            داخلی 243
6- معاونت پرورشی آقای مهندس محمد حداد زرین          داخلی 226
7- معاونت اجرائی آقای ابویی                                       داخلی 216
8- دبيرخانه آقاي حسيني                                           داخلي 215- 209