کادر اداری و اجرایی
     
 
کادر اداری  و اجرائی هنرستان  ( تلفن : 33558575)
          1- مدیریت آقای مهندس حیدری                            داخلی 210
         2- معاونت فنی آقای مهندس بهشتی                             داخلی 219
         3- معاونت پایه دهم مهندس هاشمی فرد                        داخلی 244 - 202
         4- معاونت پایه یازدهم مهندس بلوری                           داخلی 241
         5- معاونت پایه یازدهم مهندس جمادی                          داخلی 233
         6- معاونت پرورشی آقای مهندس محمد حداد زرین        داخلی 226
         7- معاونت اجرائی آقای ابویی                                    داخلی 216
      8- دبيرخانه آقاي حسيني                                           داخلي 215- 209