کادر اداری و اجرایی  
 
کادر اداری  و اجرائی هنرستان  ( تلفن : 33558575)
         1- مدیریت آقای مهندس حداد زرین                              داخلی 100
         2- معاونت فنی آقای مهندس نعیمی                                    داخلی 101
         3- معاونت پایه دهم آقای مهندس زنده دل                            داخلی 110
         4- معاونت پایه یازدهم آقای تهرانی                                   داخلی 111
         5- معاونت پایه دوازدهم آقای فرخی                                  داخلی 112
         6- معاونت پرورشی آقایان دکتر رضاییان ومندی آقاجانی       داخلی 102
         7- معاونت اجرائی آقای ابویی                                         داخلی 103
         8- دبيرخانه آقاي مری                                                   داخلي 104