کادر اداری و اجرایی  
 
کادر اداری  و اجرائی هنرستان  ( تلفن : 33558575)
          1- مدیریت آقای مهندس حیدری                           داخلی 210
         2- معاونت فنی آقای مهندس بهشتی                              داخلی 219
         3- معاونت پایه دهم مهندس هاشمی فرد                        داخلی 244 - 202
         4- معاونت پایه یازدهم مهندس حداد                             داخلی 231
         5- معاونت پایه دوازدهم مهندس تهرانی                         داخلی 241
         6- معاونت پرورشی آقای مهندس خاجی                       داخلی 226
         7- معاونت اجرائی آقای ابویی                                      داخلی 216
      8- دبيرخانه آقاي مری                                                 داخلي 215- 209