شرح وظایف  

شرح وظایف پست های سازمانی 
هنرستان فنی و کاردانش

واحد سازماني: هنرستان فني و كار دانش

عنوان پست:  رئيس هنرستان فني و كار دانش

      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مسؤول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

الف) وظايف پرورشي

1- ورود به هنرستان قبل از هنرجويان و هنرآموزان و خروج از آن بعداز خروج تمام آنها جز در موارد استثنايي.

2- اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده، منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي، به طوري كه زمينه

      شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي هنرجويان در كسب كمالات و سجاياي انساني از هر جهت فراهم باشد.

3- سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي هنرجويان، زيرا فرزندان ما آن خواهند شد كه ما هستيم و نه آنكه ما   

     مي خواهيم.

4- نظارت بر تشكلهاي دانش آموزي(انجمن اسلامي، بسيج دانش آموزي، پيشتازان و فرزانگان و...) و فعاليت هنرستان و سعي

      در پربار نمودن آن، مبتني بر اصل ولايت فقيه.

5- ايجاد انگيزه هاي لازم و مؤثر در جهت ترغيب و گرايش صحيح هنرجويان به فضايل اخلاقي، حسي نوع دوستي، خضوع

     در برابر احكام الهي، تعلق خاطر شديد به ميهن اسلامي و مسلمين و استواري احترام متقابل بين معلم و متعلم.

6- تشكيل جلسات هفتگي با شركت و حضور همكاران به منظور اتخاذ روشهاي مناسب براي تعليم معارف اسلامي و تفسير

      قرآن به معلمان و هنرجويان(اين جلسات بايد در خارج از وقت اداري تشكيل شود.)

7- فراهم نمودن امكانات لازم از قبيل جا، وسايل آموزشي، كتاب و معلم براي تعليم معارف اسلامي و قرائت قرآن.

8- طرد هرگونه تحقير، تبعيض، تحريك احساسات غلط و شيوه ها و رسومات فرهنگ منحط غربي از محيط هنرستان و

      مراقبت بر وضع اخلاق و رفتار دانش آموزان.

9- كوشش در شناخت موقعيت و وضعيت خانوادگي، عقيدتي، فكري و مالي هنرجويان و بهره گيري لازم از اين شناختها در

      جهت ارشاد و راهنمايي آنها.

10- ايجاد دفتر وضعيت تحصيلي هنرجويان، متضمن اطلاعات دوران تحصيل آنها از لحاظ موقعيت درسي، بروز استعداد،

       شيوه عمل، اخلاق و رفتار اسلامي (اين دفتر و اطلاعات بايد به طور محفوظ نگهداري شود.)

11- سعي در شناخت افراد مستعد كم بضاعت و ترتيب كمك به آنها به طور پنهان در حد امكانات.

12- ايجاد و برقراري ارتباط برادرانه اسلامي بين معلم و متعلم به طوري كه همواره نقش ارشادي معلم محفوظ باشد.

13- سعي در شناخت عوامل سوق دهنده هنرجويان به عادات سوء و اعتياد و كوشش براي رفع اين عوامل و جايگزيني آنها با

        عادات نيكو از طريق همياري و كمك اولياء و مربيان.

14- تشكيل نمايشگاه از كارهاي توليدي و ابتكارات هنرجويان و ترغيب آنان به تلاش و فعاليت هرچه بيشتر در جهت

        خودكفايي كشور و ترغيب اعطاء جايزه به افراد ممتاز.

15- ترغيب و تشويق هنرجويان به شركت در انجمنهاي علمي، فعاليتهاي ورزشي، گروههاي امداد، كوششهاي هنري

        اسلامي،هسته هاي مقاومت و بسيج عمومي و فراهم نمودن وسايل مورد نياز در حد ممكن.

16- سعي در ايجاد ارتباط اسلامي بين هنرجويان، هنرآموزان، معلمان و كاركنان به نحوي كه اخلاق و رفتار اسلامي عملاً در

        بين آنها رواج يابد.

17- ترتيب برگزاري مراسم صبحگاهي و انجام نمازجماعت ظهر و عصر به صورتي كه اين مراسم و فرايض زمينه حركت

        واقعي به سوي ا... را فراهم نموده و انگيزه كافي براي عمل به خوبيها و ترك همه بديها باشد.

18- ايجاد و توسعه كتابخانه و فراهم نمودن امكانات براي مطالعه و تحقيقات، انتشار بولتن و نشريات ديواري، نمايشنامه

       نويسي، تلخيص كتاب، تمرين سخنراني و غير اينها.

19- تشكيل انجمن اولياء و مربيان و برقراري ارتباط صميمانه با اولياء هنرجويان.

20- ايجاد ارتباط اسلامي انساني و عاطفي بين تمامي همكارن به طريقي كه همه خود را چون اعضاء يك خانواده تلقي نموده

        و يكديگر را در رفع مشكلات و مسايل ياري نمايند.

21- سعي در بزرگداشت روزهاي مذهبي، تاريخي و سياسي و بهره گيري از آنها درجهت رشدوتربيت صحيح دانش آموزان.

22- تشويق و ترغيب هنرجويان به عضويت در شركت تعاوني هنرستان و ترتيب اداره آن وسيله خود آنها و نظارت بر فعاليت آن.

23- تهيه مكان مناسب براي انجام نمازجماعت متناسب فصول و سعي در برگزاري هرچه باشكوه تر آن.

ب) وظايف آموزشي

1- نظارت مستقيم بر تنظيم و تقسيم برنامه ها و مواد درسي بين دبيران، هنرآموزان و استادكاران با رعايت تخصصها و

      مهارتهاي مربوط و براساس برنامه مصوب هرسال تحصيلي وزارت آموزش و پرورش.

2- نظارت مستمر بر اجراي صحيح برنامه هاي آموزشي، اعم از علمي و عملي باتوجه به ريز برنامه هاي تفصيلي.

3- سعي در هم آهنگ ساختن برنامه هاي درسي به نحوي كه از ابتداي سال تحصيلي محتواي تدريس در كلاسهاي مشابه

     يكنواخت بوده و در امتحانات، سؤالات يكنواختي مبناي ارزشيابي قرارگيرد.

4- اهتمام در تشكيل گروههاي درسي در هر ماده درسي و انتخاب يك نفر از دبيران ورزيده به عنوان هم آهنگ كننده گروه آموزشي.

5- نظارت بر اجراي كامل برنامه هاي آموزشي از لحاظ كمي و كيفي و سعي در رفع مشكلات موجود در اين زمينه.

6- تشكيل جلسات توجيهي با شركت دبيران، هنرآموزان، استادكاران و كاركنان دفتري به منظور آشنايي آنان با وظايف، آئين

     نامه ها، مقررات انضباطي، دستور عملهاي امتحانات، برگزاري امتحانات، نحوه ارزشيابيها و سنجشهاي درون كلاسي و ....

7- كوشش در جهت يافتن راه حلهاي مناسب براي حل مشكلات آموزشي با استمداد از پيشنهادات و نظريات و نقدهاي

      همكاران و تشكيل شوراهاي ماهيانه در اين زمينه و دادن فرصتهاي مناسب براي طرح نظريات افراد.

8- بررسي نحوه و چگونگي ارزشيابي كارهنرجويان و ترغيب و توصيه مؤكد به معلمان براي انجام سنجشهاي درون كلاسي

      غير از امتحانات رسمي.

9- ابلاغ ضوابط و مقررات انضباطي هنرستان به هنرجويان در اول سال تحصيلي.

10- همكاري با راهنمايان تعليماتي و بازرسان اعزامي و ارائه اطلاعات و توضيحات مورد نياز آنان.

11- نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه امتحانات با نظر معلمان و هنرآموزان مربوط.

12- نظارت بر كار سرپرستان بخشها و مسؤولان بازديدهاي علمي و صنعتي و سعي در انجام اين برنامه ها به منظور آشنايي

       هنرجويان با واقعيتهاي صنايع موجود و غني ساختن آموزشهاي علمي و عملي.

13- سعي در رفع مشكلات آموزشي هنرجويان با جلب همكاري خانواده و استفاده از رهنمودهاي انجمن اولياء و مربيان.

14- نظارت و همكاري دقيق بر نحوه كار معاون آموزشي هنرستان در ارتباط با برقراري نظم در اجراي برنامه هاي درسي،

       حضور و غياب هنرجويان و ساير امور مربوط به آنها.

15- رسيدگي به امور كارگاهها از نظر نحوه كار و عمل سرپرستان بخش، هنرآموزان و استادكاران در زمينه اجراي صحيح

        برنامه هاي آموزشي، تهيه مواد لازم، چگونگي مصرف مواد، اعمال صرفه جويي و عدم اتلاف مواد، نگهداري ماشين

       آلات و وسايل فني در وضع مطلوب پيش بيني نيازهاي تجهيزاتي و مواد مصرفي و نيروي انساني و طرح برنامه هاي

       كارگاهي به نحوي كه فرآورده هاي كارگاه به توليدات مورد نياز جامعه منجر گردد.

16- نظارت و رسيدگي به بازده كار و عملكرد كادر آموزشي و تشويق دبيران و هنرآموزان جدي و موفق و علاقمند نمودن  

        سايرين بكار و كوشش بيشتر.

17- سعي در ايجاد ارتباط و همكاري متقابل با ساير هنرستانهاي منطقه و استان از لحاظ آموزشي و فني و توليدي.

18- كوشش در تبادل اطلاعات فني و آگاه شدن از امكانات آموزشي و فني و ابتكارات ساير هنرستانهاي كشور در جهت

        غني تر ساختن برنامه هاي آموزشي و مرتفع نمودن نيازهاي علمي.

19- اهتمام در برانگيختن حس ابتكار معلمان، استادكاران و هنرجويان در زمينه ابداع و توليد نيازمنديهاي فني و فراهم نمودن

       امكانات لازم براي آنها و ترويج اطلاعات فني از طريق بولتن و نشريات ديواري و تشويق مبتكرين و مخترعين به طريق ممكن.

20- انجام تمامي اموري كه با رعايت قوانين و آئين نامه ها و خط مشي كلي نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران و دستور

        عملهاي صادره در ارتباط با بهبود وضع كيفي و كمي امور آموزش هنرستان باشد.

ج) وظايف اداري و مالي

1- استقرار سيستم رايانه اي و نرم افزارهاي لازم براي استفاده در امور اداري،دفتري، مالي و آموزشي هنرستان.

2- نظارت بر ثبت نام هنرجويان و تشكيل پرونده تحصيلي براي آنان.

3- نظارت بر حضور و غياب كاركنان و گزارش غيبتها با ذكر علت به آموزش و پرورش مربوط.

4- آشنا نمودن كاركنان، هنرآموزان و استادكاران به آئين نامه ها و دستور عملها و بخشنامه ها و ساير مقررات و قوانين مربوط

      به وظايف آنان.

5- نظارت بر تنظيم فهرست دقيق آمار دبيران، هنرآموزان، استادكاران و هنرجويان و ارسال آن به واحدهاي ذيربط.

6- ابلاغ دستور عملهاي واصله از ادارات آموزش و پرورش، واحدهاي مركزي و مسؤولان فني و حرفه اي به دبيران،

     هنرآموزان، استادكاران، ساير كاركنان و هنرجويان به طريق مقتضي.

7- نظارت بر تهيه و تنظيم صحيح فهرست نمرات امتحاني هنرجويان، دفاتر امتحانات، گواهينامه هاي موقت و كارنامه هاي

      هنرجويان و حفظ و نگهداري آنها.

8- نظارت بر حفظ و نگهداري اوراق امتحاني تا مدتي كه طبق آئين نامه مربوط تعيين گرديده است.

9- ارسال نتايج امتحانات براي اولياء هنرجويان حداكثر 15 روز پس از خاتمه امتحانات هرنوبت و نظرخواهي از اولياء آنان در  

      پيشرفت تحصيلي آنها و بهره گيري از اين نظرات براي بهبود كيفيت آموزشي هنرجويان.

10- رسيدگي به وضع هنرجويان مشمول خدمت وظيفه عمومي و اقدام براي صدور كارت معافيت تحصيلي آنان.

11- ارسال گزارش ترك تحصيل هنرجويان مشمول خدمت وظيفه عمومي به مقامات مربوط.

12- نظارت بر پرداخت و دريافت وجوه و هزينه سرانه هنرجويان و ساير امور مالي.

13- نظارت بر فعاليتهاي تداركاتي و خدماتي در رابطه با مسايل مالي و تهيه نيازمنديهاي هنرستان.

14- تشكيل شوراي مالي هنرستان و طرح پيشنهادات و نظارت بر اجراي مصوبات شوراي.

15- نظارت بر هزينه اعتبارات ساليانه هنرستان، بودجه پيشنهادي و امور حسابداري و اسناد هزينه.

16- سعي در توسعه و تجهيزات كارگاهها از طريق خريد لوازم، متناسب با نيازمنديهاي هنرستان و از دور خارج كردن وسائل

       اسقاط و ماشين آلات فرسوده كه استفاده بيشتر از آنها خطرناك مي باشد.

17- ترتيب تنظيم دفتر اموال هنرستان طبق دستور عملهاي ابلاغي و به نحوي كه دقيقاً متضمن اموال غير استهلاكي هنرستان در

        هر زمان باشد.

18- اتخاذ تدابير لازم در حفظ و حراست اموال هنرستان و جلوگيري از هرگونه تضييع، تفريط، اسراف و تبذير در اموال،

        خريدها و مصرف مواد.

19- تذكر وظايف و تكاليف شرعي و اسلامي كاركنان در حفاظت از بيت المال و  صرفه جوييهاي معقول.

20- حفظ و نگهداشت ساختمان هنرستان از نظر استحكام، مسايل ايمني، تعميرات و آماده بودن آن براي اجراي برنامه هاي

       پرورشي و آموزشي.

21- تأكيد بر رعايت اصول ايمني در كليه بخشهاي هنرستان به ويژه كارگاهها.

22- نظارت بر استفاده صحيح و حفاظت از وسايل تكثير و واگذاري مسؤوليت نگهداري آنها به يكي از كاركنان هنرستان، اين

       گونه وسايل بايد در اطاقي محفوظ و دور از دسترس عمومي نگهداري شود.

23- نظارت بر انبار لوازم و ميزان موجوديهاي كارگاهها و نحوه خريد و مصرف مواد.

24- نظارت و رسيدگي به وضع سرايداري هنرستان و تأكيد سرايداران به حفظ و حراست اموال و جهات ايمني بخصوص در

       مواقع و ايام تعطيل و بررسي وضع در بهاي ورودي و خروجي و پنجره هاي ساختمانها و صدور دستور لازم در جهت رفع

      نواقص آنها.

25- اعلام نيازمنديهاي هنرستان به آموزش و پرورش منطقه قبل از آغاز سال تحصيلي و پيگيري آن جهت انجام و اقدام به

       موقع.

26- شركت در جلسات و گردهمايي هايي كه از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه و مسؤولان فني و حرفه اي تشكيل مي

        شود و همكاري صميمانه با آنها.

27- دائر نگهداشتن دفتر هنرستان در تعطيلات تابستان طبق دستور وزارت آموزش و پرورش.

28- انجام ساير اموري كه با رعايت قوانين، آئين نامه و دستور عملهاي مربوط در ارتباط كامل با نظم اداري و مالي هنرستان

       باشد.

 

بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 

عنوان پست :    معاون هنرستان فني و كار دانش

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

1- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف محوله.

2- همكاري با رئيس هنرستان و حضور به موقع در محل كار.

3- همكاري در امور پرورشي هنرستان.

4- نظارت بر امور دفتري و اداري و مراقبت در حسن انجام مربوط به ارسال و مراسلات هنرستان.

5- حضور در هنرستان قبل از شروع ساعت كار و رسيدگي و نظارت بر كلاسها.

6- انجام تمامي امور اداري هنرستان در غياب رئيس هنرستان با رعايت مقررات مربوط و براساس اختيارات تفويض شده.

7- سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي هنرجويان و هنرآموزان و رعايت اصول اسلامي در رابطه با

     راهنمايي، ارشاد و تشويق هنرجويان.

8- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحاني براساس آئين نامه هاي مصوب و با نظر و همكاري هنرآموز آموزش عملي ومراقبت در

      حسن اجراي برنامه امتحاني و تهيه صورتجلسات مربوط و گزارش به رئيس هنرستان.

9- همكاري در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط.

10- نظارت بر ثبت نام هنرجويان در غياب رئيس هنرستان برابر بخشنامه هاي صادره.

11- مطلع نمودن تمامي همكاران از بخشنامه ها و دستور عملهاي مربوط به طرق مقتضي.

12- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه هفتگي با رعايت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملي.

13-رسيدگي و پیگیری به ورود و خروج هنرجويان و ثبت غيبت هاي آنان در دفتر مخصوص توسط معاونین.

14- اقدام به ارسال گزارش غيبت هنرجويان براي اولياي آنان بلافاصله از طریق معاونین آموزشی.

15- مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست مربوط و كارنامه هاي اصلي و دفتر امتحانات و رايانه.

16- نظارت بر امور مربوط به بايگاني هنرستان و معرفي هنرجويان سال آخر براي امتحانات نهايي طبق آئين نامه هاي ذيربط.

17- نظارت بر امر بهداشت و دستشويي و كلاسها و ...

18- رسيدگي به وضع رفتاري هنرجويان در محيط هنرستان و عنداللزوم خارج از هنرستان.

19- اقدام به تشكيل به موقع كلاسها و كارگاهها.

20- اطلاع حضوري و كتبي در مورد رفتار و پيشرفت هنرجويان به والدين.

21- پاسخگويي به مراجعين و اولياء هنرجويان در صورت نبود معاون آموزشی.

22- نظارت بر كار سرايدار و نگهبان و بازديدهاي مرتب از ساختمانها از نظر اطمينان از ايمني ساختمان، نظافت        

        ساختمانهاي آموزشي و آزمايشگاهها و ساير تأسيسات در صورت لزوم و اقدام مقتضي در رفع اشكالات موجود.

23- تهيه پيش نويس مكاتبات مربوطه، گزارشها و نظارت بر تهيه آمارهاي ارسالي و غيره.

24- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 

 

بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 

 

عنوان پست : معاون و مسؤول امور آموزش هنرستان فني

      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

1- رعايت تقوي اسلامي و تقوي خدمت.

2- همكاري با رئيس هنرستان و حضور به موقع در هنرستان.

3- همكاري در امور پرورشي هنرستان.

4-تمهيدمقدمات وايجادامكانات لازم درزمينه ي اجراي برنامه هاي صبحگاهي وبرگزاري نماز جماعت ومراسم مذهبي ملي

     واقدام دررفع نارسائي هاوكمبودهاي احتمالي دراين زمينه .

5- نظارت بر حفظ نظم امور مدرسه .

6- شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاري هاي رفتاري دارندواقدام درجهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذي ربط بااطلاع

     مديرمدرسه .

7- مراقبت درحفظ نظافت ووضع بهداشتي وايمني مدرسه ودانش آموزان واعمال كوشش هاي مستمربه منظورپيش گيري

    ازبروزضعف وكمبوددراين زمينه هاوچاره جوئي نارسائي هادرهر موردوفراهم كردن موجبات كمك هاي اوليّه ودرمان

    درمواردلازم .

8- همکاری در مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام

     وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان.

9- نظارت بر وضعيت پوشش دانش آموزان، جلوگيري از پوشيدن البسه تنگ، شلوارهاي لي، لباسهاي آرم دار، وضعيت موي

    نامناسب و عدم استفاده دانش آموزان از ژل و روغن براي موها

10- تلاش جهت بهبود کيفيت و افزايش راندمان آموزشي با استفاده از اقدامات اصلاحي نظيرکلاسهاي تقويتي، مشاوره جمعي

      و انفرادي، برنامه ريزي کار در منزل، طرح مطالعه در مدرسه، جلسات آموزشي دبيران، برگزاري جلسات توجيهي اوليا،

      تشويق دانش آموزان علمي

11- ايجادهماهنگي وتقسيم كاربراساس شرح وظايف باديگرمعاونان مدرسه باتوجه به نظرات مدير.

12- ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی، تعمیرات، توسعه و ... که لازم است جهت جلوگیری از

       خطرات احتمالی و یا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذیرد.

13- تعامل، پاسخ گویی به مراجعات و سوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی، پرورشی،

       مشاوره ای و اداری آنان.

14- همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به

       موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر.

15- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه (حداقل نیم ساعت) و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و

       پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

16- همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و

       توسعه مدرسه و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی.

17- همکاری در برنامه ریزی، ثبت نام و سازماندهی هنرآموزان مدرسه مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

18- نظارت بر امور دفتري و مراقبت در حسن انجام امور مربوط به ارسال مراسلات هنرستان.

19- بررسي طرح درسهاي اخذ شده از هنرآموزان در صورت ضرورت و ارجاع و طرح در شوراي آموزشي در زمينه هاي

       مختلف مربوط به شغل.

20- نظارت بر تهيه به موقع وسايل كمك آموزشي و موارد مورد نياز.

21- نظارت دائم بر امور آموزشي هنرآموزان و پيشرفت يادگيري هنرجويان و گزارش به رئيس هنرستان.

22- انجام تمامي امور اداري هنرستانها در غياب رئيس هنرستان با رعايت مقررات مربوط و براساس اختيارات تفويض شده.

23- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب هنرآموزان و ساير كاركنان و ثبت غيبت ها در دفترمخصوص وگزارش به رئيس هنرستان.

24- سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي هنرجويان و هنرآموزان و رعايت اصول اسلامي دررابطه با

       راهنمايي، ارشاد و تشويق هنرجويان.

25- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحاني براساس آئين نامه هاي مصوب و با نظر و همكاري هنرآموز آموزش عملي و مراقبت

        در حسن اجراي برنامه امتحاني و تهيه صورتجلسات مربوط و گزارش به رئيس هنرستان

26- همكاري در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط.

27- نظارت بر ثبت نام هنرجويان در غياب رئيس هنرستان برابر بخشنامه هاي صادره.

28- مطلع نمودن تمامي همكاران از بخشنامه ها و دستور عملهاي مربوط به طرق مقتضي.

29- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه هفتگي با رعايت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملي در تنظيم برنامه هاي عملي.

30-رسيدگي به ورود و خروج هنرجويان و ثبت غيبت هاي آنان در دفتر مخصوص و بررسي علت غيبت آنها.

31- اقدام به ارسال گزارش غيبت هنرجويان براي اولياي آنان بلافاصله.

32- مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست ها و كارنامه هاي اصلي و دفتر امتحانات و رايانه.

33- نظارت بر امور مربوط به بايگاني هنرستان و معرفي هنرجويان سال آخر براي امتحانات نهايي طبق آئين نامه هاي ذيربط.

34- نظارت بر امر بهداشت و دستشويي و كلاسها و ...

36- رسيدگي به وضع رفتاري هنرجويان در محيط هنرستان و عنداللزوم خارج از هنرستان.

37- اقدام به تشكيل به موقع كلاسها و كارگاهها.

38- اطلاع حضوري و كتبي در مورد رفتار و پيشرفت هنرجويان به والدين.

39- پاسخگويي به مراجعين و اولياي هنرجويان.

40- نظارت بر كار سرايدار و نگهبان و بازديدهاي مرتب از ساختمانها از نظر اطمينان از ايمني ساختمان، نظافت        

        ساختمانهاي آموزشي و آزمايشگاهها و ساير تأسيسات در صورت لزوم و اقدام مقتضي در رفع اشكالات موجود.

41- تهيه پيش نويس مكاتبات مربوط ، گزارشها و نظارت بر تهيه آمارهاي ارسالي و غيره.

42- برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش ( مانند لوازم سمعی و بصری، رایانه، کارگاه و آزمایشگاه و.)

       به صورت یکپارچه به منظور استفاده بهینه از امکانات.

43- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر.

44- اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها، و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .

45- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط، همچنین

       شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها.

46- نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدرسه بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره یا دوره

       های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

47- همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با

      همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان.

48- اتخاذتدابيرلازم براي اداره ي كلاس درغياب معلمان باهم كاري سايركاركنان واحدآموزشي .

49- تخليه کلاسها بلافاصله پس از تعطيلي و نظارت بر رفت و آمد دانش آموزان

50- حضور در مدرسه پس از تعطيلي جهت پيگيري تماس اوليا با مدرسه،

51-  نظارت بر چگونگي نظافت، نظارت بر روند تشکيل کلاسهاي فوق العاده، بازديد اموال کلاسها پس از تعطيلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پست:   معاون پرورشي و تربيتی مدرسه  تمامي دوره هاي تحصيلي

      معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در رويكرد جديد زيرنظر مدير، به برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و ارزشيابي و پيگيري اجراي فعاليتهاي پرورشي مبادرت نموده و به جاي تصدي مستقيم همه فعاليتهاي پرورشي، براي مشاركت دانش آموزان، معلمان و ساير كاركنان و اولياء زمينه سازي و تدبير مي نمايد.

      در اين رويكرد، علاوه بر مخاطب فعاليتهاي پرورشي بودنِ دانش آموزان، از استعداد و توانايي آنان در پيگيري و دستيابي اهداف پرورشي براي تحقق مدرسه زندگي بهره گيري خواهد شد.

1- توجه مستمر به منويات و رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و اهداف هشت گانه مصوب شوراي عالي  

     آموزش و پرورش و سياستهاي فرهنگي نظام و برنامه ريزي براي تحقق آنها متناسب با ويژگيهاي مدرسه و دانش

     آموزان، پس از تصويب شوراي مدرسه.

2- تهيه و تدوين برنامه سالانه بخش پرورشي، و تقويم فعاليتهاي پرورشي مدرسه با استفاده از نيازسنجي و مشورت،

      و براساس شيوه نامه هاي ابلاغي و ارائه به شوراي مدرسه براي تصويب.

3- هماهنگي و ارتباط منظم با مسؤولان ذيربط اداري و حضور در جلسات و همايشهاي حوزه هاي پرورشي و آموزشي.

4- اهتمام براي اقامه نمازجماعت و اعتلاي فعاليتهاي قرآني و تعظيم شعائر ديني و انقلابي در مدرسه.

5- دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگي براي ايفاي نقش فعال تر پرورشي آنان در مدرسه و خارج مدرسه و نيزهماهنگي با

     معلمان پيشكسوت با هدف بهره گيري از همكاري آنان براي تعميم فعاليتهاي پرورشي در ساير معلمان و كاركنان مدرسه.

6- اجراي شيوه نامه هاي ابلاغي و بخشنامه هاي پرورشي از جمله دستور عملهاي مربوط به دانش آموزان منتخب.

7- نظارت بر كاركرد مربيان پرورشي بهداشت و همچنين مشاور كتابدار و كاركرد فوق برنامه معلمان تربيت بدني و

     هماهنگي بين آنان.

8- جلب مشاركت فعال و ارتباط اثر بخش و صميمي با دانش آموزان به صورت فردي و جمعي و همكاري فراگيرآنان در

     كليه فعاليتهاي پرورشي، بخصوص از طريق شوراي دانش آموزي.

9- نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرورشي مدرسه و دانش آموزان و تلاش براي ارتقائ كيفيت آنها و تهيه و تنظيم

     گزارش از عملكرد پرورشي مدرسه براي اداره با رويكرد تحليلي و ارزيابي كيفي.

10-اهتمام براي ارتقاء سلامت دانش آموزان، ورزش پرورشي و همگاني و نظام استعداديابي براساس بخشنامه هاي مربوطه.

11- شناسايي دانش آموزان نخبه علمي،فرهنگي، هنري، ورزشي، مهارتي و بسترسازي براي بهره گيري و حمايت و         

       پشتيباني از آنان با هدف تسهيل و تسريع مراحل رشد، براساس دستور عملهاي مربوطه.

12- برنامه ريزي و اهتمام براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقيت و استعداد و مهارتهاي فردي و

       اجتماعي آنان و همكاري با سازمان دانش آموزي.

13- همكاري براي راه اندازي تشكلهاي دانش آموزي مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگي فعاليتهاي آنان براساس ضوابط

        و مقررات.

14- عضويت و حضور فعال و مؤثر در شوراي مدرسه و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در امورپرورشي.

 

 

 

 

بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 

عنوان پست :  سرپرستان بخش در هنرستانهاي فني

      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مسؤول مربوط عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

 • 1-تقسيم برنامه عملي و دروس تخصصي بخش بين هنرآموزان باتوجه به برنامه كلي هنرستان و كوشش جهت  

  بهبود برنامه هاي آموزشي.

  2- كوشش و ايجاد روح تعاون و همكاري اسلامي و ايجاد جو تفاهم بين هنرآموزان و كاركنان بخش.

  3-اتخاذ روشهاي اصلاحي با حفظ ارزشهاي والاي معلم و متعلم و توجه كامل به طرز عمل و رفتار هنرجويان بايكديگر و با

      هنرآموزان در محيط كار و كارگاه كه آزادي عمل بيشتري وجود دارد.

  4-تطبيق برنامه هاي تئوري و عملي با يكديگر به نحوي كه در اجراي برنامه هاي كار عملي و مطالب تدريس شده  

  دروس فني هماهنگي لازم وجود داشته باشد.

  5-نظارت بر آماده نمودن ابزار و تجهيزات قبل از شروع كار به نحوي كه ابزار و وسايل مورد نظر در محل مناسب خودقرار داشته باشد.

  6-نظارت بر حضور مرتب هنرآموزان در محل كار مربوط به خود به نحوي كه عمليات كارگاهي هنرجويان به طورمداوم تحت

      نظر آنان انجام بگيرد.

  7-كوشش در ايجاد نظم در محيط كارگاه و نظارت بر رعايت ساعات شروع و خاتمه دروس كارگاه و توجه كامل به رعايت

       مسايل ديگر از قبيل پوشيدن لباس مناسب در كارگاه.

  8-تشكيل جلسات مشورتي با كليه هنرآموزان بخش درباره بهبود وضع تدريس و كار عملي و رفع مشكلات موجود در امر آموزش.

  9-جمع آوري نظرات هنرآموزان راجع به كتابهاي درسي و كارگاهي و وسايل كمك آموزشي و ارائه آن به رئيس هنرستان.

  10-طرح و اجراي برنامه كار عملي به نحوي كه باتوجه به برنامه تفصيلي و حفظ كيفيت آموزشي كار، در نهايت ساختـه هاي

         هنرجويان و خدمات آنان حتي الامكان به توليد واقعي مورد نياز جامعه منجر گردد و از اتلاف مواد اوليه جداً پرهيز شود.

  11- نظارت بر مصرف مواد اوليه كارگاه و جلوگيري از اتلاف آن.

  12-كوشش در جهت پيشبرد هدف آموزش فني و حرفه اي در تربيت توليد كننده از طريق تشويق  هنرجويان به انجام كارهاي

         توليدي و ساخت نمونه هاي واقعي توليد.

  13- تمهيد مقدمات و نظارت بر انجام توليدات سري(در صورتي كه نياز به اينگونه توليدات باشد) باتوجه به ضعيف بودن جنبه

         هاي آموزشي و يكنواختي در اين گونه فعاليتها حتي الامكان با شركت هنرجويان در روزهاي تعطيل وخارج از ساعات موظف.

  14- كوشش در جهت برآوردن احتياجات ضروري آموزشي هنرستان به منظور خودكفايي از خريد ابزار و وسايل مورد نياز در

         حد امكان و در اولويت قرار دادن اين احتياجات در  برنامه هاي توليدي كارگاهها، زمانبندي صحيح گردش كار عملي

         گروههاي مختلف كارگاهي هر كلاس باتوجه به برنامه تفصيلي به يك اندازه برخوردار شوند.

  15- نظارت بر كيفيت كار هنرآموزان و ساير كاركنان بخش به نحوي كه كليه مراحل يادگيري و شكل پذيري مهارتها و جزئيات

         كار عملي هنرجويان تحت كنترل مربي باشد.

  16- شركت در برنامه ريزي و طراحي پروژه هاي كار عملي باتوجه به برنامه هاي تفصيلي سالهاي مختلف به نحوي كه در تنظيم

         برنامه عملي كارگاه قطعات مربوط به كار در كلاسها و رشته هاي مختلف ساخته شده و نهايتاً به صورت محصول توليدي و مفيد ارائه گردد.

  17- مراقبت مستمر و پيشگيريهاي لازم به منظور جلوگيري از بروز سوانح و خطرات ناشي از كار، رسيدگي به علل خرابي

         دستگاهها در بخش و شناسايي افرادي كه در اين مورد سهل انگاري نموده اند و كوشش در جهت ترميم وسايل و ماشين

        آلات معيوب و مستعمل.

  18- همكاري و نظارت بر امور مربوط به نصب حفاظ براي ماشين آلات.

  19- كنترلهاي لازم در مورد نصب دستور كار و تابلوهاي هشداردهنده براي ماشين آلات.

  20- نظارت بر استفاده حتمي از وسايل ايمني و حفاظتي در كارگاهها مانند كلاه، عينك، دستكش، پيش بند و ... درموارد ضروري.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

   

   

  عنوان پست : مسؤول و معاون امور دفتري و امتحانات هنرستان فني و كاردانش

        شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مستقيم معاون/معاونين هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

  1- استفاده از رايانه و برنامه هاي نرم افزاري آن در امور دفتري و امتحانات و ... .

  2- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف محوله.

  3- همكاري با رئيس و معاون/ معاونين هنرستان فني در انجام وظايف مربوط.

  4- ارسال نامه هاي اداري و آموزشي هنرستان فني به واحدهاي مربوط و دريافت پاسخ آنها.

  5- تنظيم پرسشنامه هاي آمار مربوط به كاركنان و اقدام در جهت ارسال آن به واحدهاي متقاضي با نظر رئيس و  معاون/

       معاونين هنرستان فني.

  6- تهيه آمار هنرجويان و ارسال آن به اداره مربوط و واحدهاي وزارتخانه در صورت لزوم.

  7- درخواست ارسال مدارك تحصيلي هنرجويان از ساير واحدها و تطبيق و تأييد مدارك تحصيلي و اقدام لازم در مورد آنها.

  8- مراقبت در حفظ و نگهداري پرونده هاي تحصيلي هنرجويان و كاركنان هنرستان فني.

  9- انجام اقدامات لازم به منظور اخذ كارت معافيت تحصيلي هنرجويان و ضبط در پرونده آنها.

  10- انجام اقدامات لازم به منظور تعيين وضعيت هنرجويان مشمول و آنها كه ترك تحصيل كرده اند.

  11- وارد كردن نامه هاي واصله در دفاتر انديكاتور، انديكس،رايانه و تسليم به رئيس هنرستان فني يا جانشين وي براي ارجاع

         به متصديان مربوطه.

  12- اقدام به ثبت نام هنرجويان با رعايت مقررات مربوط و طبق دستور و نظر رئيس هنرستان فني يا جانشين وي.

  13- تنظيم و وارد كردن مشخصات و نمرات امتحاني هنرجويان در دفاتر امتحانات و    برنامه هاي رايانه اي.

  14- وارد كردن نمرات امتحاني در كارنامه موقت.

  15- استخراج و اعلام نتيجه امتحانات و ارسال ريز نمرات براي اولياء هنرجويان و بازگرفتن از آنان.

  16- استخراج نتيجه قبولي و مردودي و تجديدي هنرجويان با نظارت رئيس هنرستان فني و اعلام نتيجه به اولياءآنان.

  17- انجام اقدامات لازم براي تمبر كردن كارنامه ها با نظر رئيس هنرستان فني.

  18- تهيه و تنظيم ريز نمرات امتحاني و ارائه به رئيس هنرستان فني براي امضاء و ارسال به واحد متقاضي.

  19- انجام اقدامات لازم به منظور صدور كارت هنرجويان و كارت ورود به جلسه امتحان براي معرفي شدگان درصورت لزوم.

  20- تنظيم ليست مشخصات قبول شدگان براي ارسال به واحد امتحانات.

  21- تنظيم ليست نمرات هنرجويان سال آخر دوره هنرستان فني و معرفي براي امتحانات آخر سال.

  22- صدور جواز قبولي قبول شدگان پايان دوره هنرستان فني در صورت لزوم.

  23- تهيه پيش نويس مكاتبه مربوط.

  24- تهيه گزارشهاي لازم.

  25- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

   

   

   

   

   

  بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

  عنوان پست : متصدي امور دفتري و امتحانات هنرستان فني و كاردانش

        شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مستقيم معاون/معاونين هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

  1- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف محوله.

  2- استفاده از رايانه در تمامي امور مربوط دفتري و امتحانات.

  3- همكاري با رئيس و معاون/ معاونين هنرستان فني در انجام وظايف مربوط.

  4- ارسال نامه هاي اداري و آموزشي هنرستان فني به واحدهاي مربوط و دريافت پاسخ آنها.

  5- تنظيم پرسشنامه هاي آمار مربوط به كاركنان و اقدام در براي ارسال آن به واحدهاي متقاضي با نظر رئيس و  معاون/

        معاونين هنرستان فني.

  6- تهيه آمار هنرجويان و ارسال آن به اداره مربوط و واحدهاي وزارتخانه در صورت لزوم.

  7- درخواست ارسال مدارك تحصيلي هنرجويان از ساير واحدها و تطبيق و تأييد مدارك تحصيلي و اقدام لازم در مورد آنها.

  8- مراقبت در حفظ و نگهداري پرونده هاي تحصيلي هنرجويان و كاركنان هنرستان فني.

  9- انجام اقدامات لازم به منظور تعيين وضعيت هنرجويان مشمول و آنها كه ترك تحصيل كرده اند.

  10- انجام اقدامات لازم به منظور اخذ كارت معافيت تحصيلي هنرجويان و ضبط در پرونده آنها.

  11- وارد كردن نامه هاي واصله در دفاتر انديكس، انديكاتور، رايانه و تسليم به رئيس هنرستان فني براي ارجاع به         

         متصديان مربوط.

  12- تنظيم و وارد كردن مشخصات و نمرات امتحاني هنرجويان در دفاتر امتحانات و برنامه رايانه اي.

  13- وارد كردن نمرات امتحاني در كارنامه موقت.

  14- استخراج و اعلام نتيجه امتحانات و ارسال ريز نمرات براي اولياء هنرجويان و بازگرفتن از آنان.

  15- استخراج نتيجه قبولي و مردودي و تجديدي هنرجويان با نظارت رئيس هنرستان فني و اعلام نتيجه به اولياي آنان.

  16- انجام اقدامات لازم براي تمبر كردن كارنامه ها با نظر رئيس هنرستان فني.

  17- تهيه و تنظيم ريز نمرات امتحاني و تنظيم پاكنويس مربوط و ارائه به رئيس هنرستان فني جهت امضاء وارسال به واحد متقاضي.

  18- انجام اقدامات لازم به منظور صدور كارت هنرجويان و كارت ورود به جلسه امتحان براي معرفي شدگان درصورت لزوم.

  19- تنظيم ليست مشخصات قبول شدگان جهت ارسال به واحد امتحانات.

  20- تنظيم ليست نمرات هنرجويان سال آخر دوره هنرستان فني و معرفي براي امتحانات آخر سال.

  21- صدور جواز قبولي قبول شدگان پايان دوره هنرستان فني در صورت لزوم.

  22- تهيه پيش نويس مكاتبات مربوط.

  23- تهيه گزارشات لازم.

  24- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

   

   

   

   

  بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

   

   

  عنوان پست : انباردار مركزي و جمعدار اموال هنرستان فني و كاردانش

        شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مستقيم رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

  1- رعايت تقواي اسلامي و تقواي خدمت.

  2- همكاري با رئيس هنرستان و معاون/ معاونين در انجام وظايف مربوط.

  3- همكاري با ديگر مسؤولين هنرستان در انجام وظايف مربوط.

  4- تحويل مواد مورد نياز قسمتها و بخشها برابر صورتجلسه طبق درخواست كتبي كه به تأييد رئيس هنرستان رسيده باشد.

  5- تهيه شناسنامه براي ماشينهاي مختلف كارگاهي و دستگاههاي آزمايشگاهي و خودروها، موتورهاي برق و ديگروسايل و

        ابزار كار سنگين از قبيل ماشين تراش، صفحه تراش و غيره.

  6- ثبت تمامي اموال در نمون برگهاي مربوط طبق مقررات اموال و شماره گذاري و تهيه برچسب براي اموال.

  7- تهيه دفتر اموال و رعايت دقيق ثبت در موارد صادره و وارده.

  8- طبقه بندي مواد، اشياء و اموال در قفسه هاي مخصوص به ترتيب ثبت دفتر اموال و انبار.

  9- تهيه فهرست اموال در ابتداي سال تحصيلي و ارسال آن به اداره متبوع.

  10- تهيه صورتجلسه و صدور قبض انبار براي اشياء و اموال خريداري شده، اهدايي، ارسالي از دفتر ستاد صنايع آموزشي، اداره

        متبوع بر طبق مقررات مربوط.

  11- تنظيم صورتجلسه براي اموال و اشيايي كه برابر دستور صادره تحويل واحد آموزشي ديگر و يا به لحاظ

          ضرورت يا اسقاطي تحويل اداره متبوع گردد و ارسال يك نسخه آن به اداره متبوع طبق دستور.

  12- بازديد از اشياء، وسايل و اموال اعم از فني، اداري، آموزشي و تأسيساتي و غيره و توصيه در حفظ و نگهداري آن به

        استفاده كنندگان و گزارش مرتب چگونگي به رئيس هنرستان.

  13- تهيه فهرست اموال تحويلي به قسمتهاي مختلف و نصب يك نسخه در محل مربوط.

  14- درخواست مواد ضروري مورد نياز براي انجام برنامه هاي آموزشي مهارتهاي مختلف فني، اداري از قبيل نوشت افزار،

          سوخت، قطعات يدكي، مصالح و بالاخره كليه نيازهاي توليدي.

  15- نظارت بر كار انباردار و ارشاد و راهنماييهاي لازم به ديگر انبارداران.

  16- دقت لازم در تحويل گرفتن اجناس و مواد خريداري شده برابر كليه مشخصات مورد درخواست.

  17- آگاه نمودن هنرآموز مربوط از قطعات يدكي، ماشين آلات، دستگاههاي موجود در انبار اعم از آزمايشگاهي و كارگاهي

  18- تهيه فهرست وسايل اسقاطي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط در ابتداي سال تحصيلي و ارائه آن به رئيس هنرستان.

  19- نظارت بر نظافت انبارها و خاموش بودن بخاري و بسته بودن درب و پنجره ها و قطع فيوزهاي انبارهايي كه پس از انجام

         وقت اداري قطع آنها ضروري است.

  20- تهيه بيلان مواد تحويلي و مصرفي و موجودي برابر دفاتر موجود در پايان هر سال مالي و گزارش به رئيس دبيرستان.

  21- تهيه پيش نويس مكاتبات و همكاري با بايگان در تنظيم پرونده هاي مربوط به اموال و ملزومات.

  22- تهيه تابلو براي كليه كليدهاي انبارها، ساختمانها، تأسيسات در محل مناسب در انبار مركزي.

  23- پاسخگويي به مراجعين قسمتهاي مختلف.

  24- انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.

   

  بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

   

  عنوان پست : نگهبان هنرستان فني و كاردانش

  شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مستقيم رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

  1- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف مربوطه.

  2- حفظ و حراست از ساختمانها و تأسيسات محوطه و ماشين آلات و ابزار و وسايل و غيره كه به عهده او واگذار شده است.

  3- حفظ انتظامات و راهنماييهاي لازم به مراجعين.

  4- كنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقليه،حمل و نقل اموال و اثاثيه طبق دستور صادره و ثبت آنان در دفاتر مربوط و

       گزارش به مسؤولين ذيربط.

  5- اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني مانند آتش سوزي، سرقت به مسؤولان هنرستان و مأموران ايمني و انجام      

        اقدامات احتياطي اوليه.

  6- گزارش كيفيت انجام وظيفه و شرح پيش آمدها در مدت نگهباني.

  7- راهنمايي مراجعين به قسمتهاي مربوط.

  8- پيش بيني و جلوگيري از بروز آتش سوزي، دزدي و ساير حوادث و خرابيهاي غيرمترقبه با راهنمايي رئيس و معاون و

        معاونين هنرستان فني.

  9- انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.

   

   

  بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

  عنوان پست : خدمتگزار سالنهاي كارگاهي هنرستان فني و كاردانش

        شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت مستقيم رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

  1- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف مربوط .

  2- اقدام در نظافت محيط و محوطه كارگاه و تنظيف ابزار و وسايل موجود در آن.

  3- قراردادن و مرتب كردن وسايل موجود در كارگاه در محل مربوط به خود پس از نظافت.

  4- كمك در حمل و نقل وسايل و ماشين آلات و غيره موجود در كارگاه.

  5- مراقبت در حفظ و حراست وسايل و لوازم و اثاثيه موجود در كارگاه و ارائه گزارشهاي لازم در اين مورد به مسؤولين

        مربوط در صورت لزوم.

  6- آماده نگهداشتن كارگاه به طور مستمر براي استفاده هنرآموزان و هنرجويان و همكاري لازم با آنان در اين زمينه.

  7- برخورد اسلامي باهنرجويان و پاسخگويي به سؤالات آنان همراه با متانت وشكيبايي درحدي كه با وظايف وي مرتبط مي باشد.

  8- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

   

   

   

   

   

  بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان

   

  عنوان پست :  پست سازمانی معاون فناوری آموزشی

 • 1-همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا

  دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه

 • 2-همکاری با سایر معاونین وکارکنان آموزشگاه در جهت بهبود امور و افزایش بهره وری در مدرسه
 • 3-ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها
 • 4-همکاری در تهیه برنامه سالانه با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان، دانش آموزان
 • 5-همکاری در تهیه و تنظیم برنامه هفتگی بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و منطبق با دوره یا دوره های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها
 • 6-همکاری جهت برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی
 • 7-همکاری در مراقبت بر نحوه رفتار و کردار و حضور و غیاب دانش آموزان بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب
 • 8-تلاش در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه در اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی براساس ضوابط و مقررات
 • 9-همکاری در نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها براساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها
 • 10-همکاری در بــرنامه ریزی ، نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدرسه نظیر مـراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا. . . ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی ، بازدید و اردوهای آموزشی و پرورشی
 • 11-همکاری در تامین شرایط مناسب بهداشتی ( عمومی ، فردی و محیطی ) و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اقدام در جهت پیشگیری از بیماریها ، سوانح و حوادث احتمالی و مقابله با آنها و نیز مراقبت از تغذیه میان وعده دانش آموزان
 • 12-همکاری در ایجاد تعامل بین کارکنان ، دانش آموزان و اولیای آنها به منظور توسعه مهارتها ی زندگی مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامی
 • 13-توسعه مهارتهای حرفه ای خود و شرکت در دوره های آموزشی و پرورشی، گردهمایی ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان مطابق ضوابط و مقررات
 • 14-همکاری در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان و ارائه به مدیر
 • 15-همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان ومعلمان واطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان
 • 16-ایجاد تعامل با سایر کارکنان مدرسه و مراقبت بر اجرای صحیح وظایف آنان
 • 17-حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط
 • 18-همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیاء شورای معلمان و شورای دانش آموزی و ... ) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء
 • 19-نظارت بر وضعیت رایانه ها ، سرور و سایر تجهیزات موجود در سایت رایانه و تلاش در رفع عیوب موجود در سیستم ها و ارائه گزارش به مدیر در خصوص رفع عیب هایی که نیاز به حضور کارشناس مربوطه را دارد .
 • 20-نصب و راه اندازی سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و به روز رسانی سیستم عامل ها، اتصال به اینترنت و یا سایر شبکه های مجاز اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش به نحوی که سایت رایانه همواره قابلیت استفاده حداکثری را برای دانش آموزان و معلمین داشته باشد.
 • 21-تهیه آرشیو منظم و منسجم و نگهداری مناسب از نرم افزارها و محتوای آموزشی و پرورشی مجاز ( معرفی شده از

  سوی وزارت آموزش و پرورش ) به نحوی که دانش آموزان و معلمین بتوانند به آن دسترسی آسان داشته و از آن

  استفاده مطلوب نمایند

 • 22-نصب ویروس یاب و سایر ابزارهای کنترلی بر روی سیتم های مدرسه و سایت رایانه و بروز رسانی آن ها.
 • 23-ساماندهی و نظارت بر عملکرد تجهیزات حرارتی و برودتی ، ایمنی و امنیتی ، روشنایی ، الکتریکی ، الکترونیکی و مکانیکی سایت رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه مدرسه و ارائه گزارش لازم به مدیر در جهت رفع نقایص موجود و افزایش ضریب ایمنی آنها به منظور حفاظت از اموال دولتی و جلوگیری از وقایع احتمالی
 • 24-نظارت، بروز رسانی اخبار و اطلاعات، حفظ و نگهداری و کنترل محتواهای موجود در وب سایت مدرسه به نحوی که همواره به روز و فاقد هرگونه اشکال فنی و یا محتوایی باشد.
 • 25-دقت و اطمینان از ضریب ایمنی وب سایت و امنیت اطلاعات اختصاصی مدرسه، دانش آموزان و ... که بر روی وب سایت مدرسه قرار می گیرد به نحوی که افراد غیر نتوانند به این اطلاعات دسترسی یافته و رعایت حریم خصوصی افراد لحاظ گردد.
 • 26-اطلاع رسانی سریع به مدیر و سایر مسئولین ذیربط در زمان بروز وقایع احتمالی ( هک، حمله های اینترنتی، درج کلمات و اطلاعات نامناسب و ... ) به منظور رفع مشکل و انجام پیگیری های مربوطه تا حصول نتیجه
 • 27-برگزاری جلسات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای کارکنان و والدین در خصوص نحوه نظارت بر استفاده دانش آموزان از رایانه و ... و خطرات و وقایعی که ممکن است برای دانش آموزان در استفاده از این ابزار و فضای مجازی حادث گردد.
 • 28-برپایی جشنواره تولید محتوای آموزشی و پرورشی در بین کارکنان و دانش آموزان مدرسه و ارائه برترین ها به اداره آموزش و پرورش منطقه / شهرستان مطابق با سیاست ها ابلاغی وزارت متبوع.
 • 29-ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص محتوای آموزشی و پرورشی مورد نیاز مدرسه جهت تهیه آنها از مرجع قانونی مجاز و معتبر تأیید شده از سوی وزارت متبوع.
 • 30-همکاری در اجرای پروژه های نیاز سنجی، ارزشیابی و اجرای آزمایشی برنامه های درسی.
 • 31-ایجاد کارگاههای نقد و نظریه پردازی درباره کتاب ها، مجلات رشد و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی مختلف با همکاری گروههای دانش آموزی در مدرسه و معلمین مربوطه.
 • 32-برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی جهت استفاده از محتوای آموزشی و پرورشی مبتنی بر فناوری های نوین و ظرفیت های شبکه ملی رشد.
 • 33-ارائه پیشنهاد جهت تولید محتوای الکترونیکی و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی به مدیر جهت ارائه گزارش به اداره آموزش و پرورش متبوع.
 • 34-انجام وظایف دبیر، در سایت رایانه، آزمایشگاه یا کارگاه درس مربوطه در زمان عدم حضور وی.
 • 35-همکاری با دبیر مربوطه در زمینه تدریس عملی.
 • 36-تهیه و تنظیم فهرست لوازم و وسایل موجود در سایت رایانه، کارگاه و آزمایشگاه مدرسه.
 • 37-همکاری با مدیر در خرید تجهیزات سایت رایانه، کارگاه و آزمایشگاه.
 • 38-تهیه و نگهداری دفتر ثبت خلاصه فعالیت های سایت رایانه، کارگاه و آزمایشگاه که توسط معلمین ودانش آموزان صورت می پذیرد.
 • 39-تهیه وتنظیم تقویم اجرایی از فعالیت ها و وظایف محوله به منظور افزایش بهره وری.
 • 40-همکاری در تهیه ، بررسی و توزیع کتب ، نشریات ، رسانه های دیداری و شنیداری مطابق ضوابط
 • 41-اجرای بخشنامه ها دستورالعمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و . . . ارجاعی از سوی مدیر در چار چوب وظایف محوله
 • 42-همکاری در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدرسه ، و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی

 

بر اساس بخشنامه شماره 710 /54639 مورخه 13/8/89 اداره کل آموزش و پرورش استان