3 اردیبهشت 1396

عنوان پست : معاون هنرستان فني و كار دانش

مولف: مدیریت سیستم(صلح میرزائی)   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
2/4

شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

1- رعايت اصول و موازين اسلامي در انجام وظايف محوله.

2- همكاري با رئيس هنرستان و حضور به موقع در محل كار.

3- همكاري در امور پرورشي هنرستان.

4- نظارت بر امور دفتري و اداري و مراقبت در حسن انجام مربوط به ارسال و مراسلات هنرستان.

5- حضور در هنرستان قبل از شروع ساعت كار و رسيدگي و نظارت بر كلاسها.

6- انجام تمامي امور اداري هنرستان در غياب رئيس هنرستان با رعايت مقررات مربوط و براساس اختيارات تفويض شده.

7- سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي هنرجويان و هنرآموزان و رعايت اصول اسلامي در رابطه با

     راهنمايي، ارشاد و تشويق هنرجويان.

8- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحاني براساس آئين نامه هاي مصوب و با نظر و همكاري هنرآموز آموزش عملي ومراقبت در

      حسن اجراي برنامه امتحاني و تهيه صورتجلسات مربوط و گزارش به رئيس هنرستان.

9- همكاري در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط.

10- نظارت بر ثبت نام هنرجويان در غياب رئيس هنرستان برابر بخشنامه هاي صادره.

11- مطلع نمودن تمامي همكاران از بخشنامه ها و دستور عملهاي مربوط به طرق مقتضي.

12- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه هفتگي با رعايت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملي.

13-رسيدگي و پیگیری به ورود و خروج هنرجويان و ثبت غيبت هاي آنان در دفتر مخصوص توسط معاونین.

14- اقدام به ارسال گزارش غيبت هنرجويان براي اولياي آنان بلافاصله از طریق معاونین آموزشی.

15- مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست مربوط و كارنامه هاي اصلي و دفتر امتحانات و رايانه.

16- نظارت بر امور مربوط به بايگاني هنرستان و معرفي هنرجويان سال آخر براي امتحانات نهايي طبق آئين نامه هاي ذيربط.

17- نظارت بر امر بهداشت و دستشويي و كلاسها و ...

18- رسيدگي به وضع رفتاري هنرجويان در محيط هنرستان و عنداللزوم خارج از هنرستان.

19- اقدام به تشكيل به موقع كلاسها و كارگاهها.

20- اطلاع حضوري و كتبي در مورد رفتار و پيشرفت هنرجويان به والدين.

21- پاسخگويي به مراجعين و اولياء هنرجويان در صورت نبود معاون آموزشی.

22- نظارت بر كار سرايدار و نگهبان و بازديدهاي مرتب از ساختمانها از نظر اطمينان از ايمني ساختمان، نظافت        

        ساختمانهاي آموزشي و آزمايشگاهها و ساير تأسيسات در صورت لزوم و اقدام مقتضي در رفع اشكالات موجود.

23- تهيه پيش نويس مكاتبات مربوطه، گزارشها و نظارت بر تهيه آمارهاي ارسالي و غيره.

24- انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 

تعداد مشاهده (2604)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "عنوان پست : معاون هنرستان فني و كار دانش"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید