مدیریت هنرستان فنی و نمونه دولتی و ماندگار امام صادق (ع)  

مهندس حداد زرین

جهت ارتباط با وی می توانید با شماره تماسهای 33564636 - 33558575 داخلی 100 تماس حاصل نمائید.