3 اردیبهشت 1396

عنوان پست : معاون و مسؤول امور آموزش هنرستان فني

مولف: مدیریت سیستم(صلح میرزائی)   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/3

      شاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و اسلامي و مطابق مقررات اداري و مالي تحت نظارت رئيس هنرستان فني عهده دار انجام وظايف محوله زير خواهد بود :‌

1- رعايت تقوي اسلامي و تقوي خدمت.

2- همكاري با رئيس هنرستان و حضور به موقع در هنرستان.

3- همكاري در امور پرورشي هنرستان.

4-تمهيدمقدمات وايجادامكانات لازم درزمينه ي اجراي برنامه هاي صبحگاهي وبرگزاري نماز جماعت ومراسم مذهبي ملي

     واقدام دررفع نارسائي هاوكمبودهاي احتمالي دراين زمينه .

5- نظارت بر حفظ نظم امور مدرسه .

6- شناسايي دانش آموزاني كه ناهنجاري هاي رفتاري دارندواقدام درجهت رفع مشكلات آنان از طريق مراجع ذي ربط بااطلاع

     مديرمدرسه .

7- مراقبت درحفظ نظافت ووضع بهداشتي وايمني مدرسه ودانش آموزان واعمال كوشش هاي مستمربه منظورپيش گيري

    ازبروزضعف وكمبوددراين زمينه هاوچاره جوئي نارسائي هادرهر موردوفراهم كردن موجبات كمك هاي اوليّه ودرمان

    درمواردلازم .

8- همکاری در مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدرسه و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام

     وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان.

9- نظارت بر وضعيت پوشش دانش آموزان، جلوگيري از پوشيدن البسه تنگ، شلوارهاي لي، لباسهاي آرم دار، وضعيت موي

    نامناسب و عدم استفاده دانش آموزان از ژل و روغن براي موها

10- تلاش جهت بهبود کيفيت و افزايش راندمان آموزشي با استفاده از اقدامات اصلاحي نظيرکلاسهاي تقويتي، مشاوره جمعي

      و انفرادي، برنامه ريزي کار در منزل، طرح مطالعه در مدرسه، جلسات آموزشي دبيران، برگزاري جلسات توجيهي اوليا،

      تشويق دانش آموزان علمي

11- ايجادهماهنگي وتقسيم كاربراساس شرح وظايف باديگرمعاونان مدرسه باتوجه به نظرات مدير.

12- ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط در خصوص مسائل امنیتی، تعمیرات، توسعه و ... که لازم است جهت جلوگیری از

       خطرات احتمالی و یا توسعه امر آموزش و پرورش صورت پذیرد.

13- تعامل، پاسخ گویی به مراجعات و سوالات مراجعین و والدین دانش آموزان در خصوص مسائل آموزشی، پرورشی،

       مشاوره ای و اداری آنان.

14- همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به

       موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر.

15- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به کار روزانه (حداقل نیم ساعت) و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و

       پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .

16- همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و

       توسعه مدرسه و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی.

17- همکاری در برنامه ریزی، ثبت نام و سازماندهی هنرآموزان مدرسه مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

18- نظارت بر امور دفتري و مراقبت در حسن انجام امور مربوط به ارسال مراسلات هنرستان.

19- بررسي طرح درسهاي اخذ شده از هنرآموزان در صورت ضرورت و ارجاع و طرح در شوراي آموزشي در زمينه هاي

       مختلف مربوط به شغل.

20- نظارت بر تهيه به موقع وسايل كمك آموزشي و موارد مورد نياز.

21- نظارت دائم بر امور آموزشي هنرآموزان و پيشرفت يادگيري هنرجويان و گزارش به رئيس هنرستان.

22- انجام تمامي امور اداري هنرستانها در غياب رئيس هنرستان با رعايت مقررات مربوط و براساس اختيارات تفويض شده.

23- مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب هنرآموزان و ساير كاركنان و ثبت غيبت ها در دفترمخصوص وگزارش به رئيس هنرستان.

24- سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي هنرجويان و هنرآموزان و رعايت اصول اسلامي دررابطه با

       راهنمايي، ارشاد و تشويق هنرجويان.

25- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه امتحاني براساس آئين نامه هاي مصوب و با نظر و همكاري هنرآموز آموزش عملي و مراقبت

        در حسن اجراي برنامه امتحاني و تهيه صورتجلسات مربوط و گزارش به رئيس هنرستان

26- همكاري در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط.

27- نظارت بر ثبت نام هنرجويان در غياب رئيس هنرستان برابر بخشنامه هاي صادره.

28- مطلع نمودن تمامي همكاران از بخشنامه ها و دستور عملهاي مربوط به طرق مقتضي.

29- اقدام به تهيه و تنظيم برنامه هفتگي با رعايت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملي در تنظيم برنامه هاي عملي.

30-رسيدگي به ورود و خروج هنرجويان و ثبت غيبت هاي آنان در دفتر مخصوص و بررسي علت غيبت آنها.

31- اقدام به ارسال گزارش غيبت هنرجويان براي اولياي آنان بلافاصله.

32- مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست ها و كارنامه هاي اصلي و دفتر امتحانات و رايانه.

33- نظارت بر امور مربوط به بايگاني هنرستان و معرفي هنرجويان سال آخر براي امتحانات نهايي طبق آئين نامه هاي ذيربط.

34- نظارت بر امر بهداشت و دستشويي و كلاسها و ...

36- رسيدگي به وضع رفتاري هنرجويان در محيط هنرستان و عنداللزوم خارج از هنرستان.

37- اقدام به تشكيل به موقع كلاسها و كارگاهها.

38- اطلاع حضوري و كتبي در مورد رفتار و پيشرفت هنرجويان به والدين.

39- پاسخگويي به مراجعين و اولياي هنرجويان.

40- نظارت بر كار سرايدار و نگهبان و بازديدهاي مرتب از ساختمانها از نظر اطمينان از ايمني ساختمان، نظافت        

        ساختمانهاي آموزشي و آزمايشگاهها و ساير تأسيسات در صورت لزوم و اقدام مقتضي در رفع اشكالات موجود.

41- تهيه پيش نويس مكاتبات مربوط ، گزارشها و نظارت بر تهيه آمارهاي ارسالي و غيره.

42- برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات مدارس تحت پوشش ( مانند لوازم سمعی و بصری، رایانه، کارگاه و آزمایشگاه و.)

       به صورت یکپارچه به منظور استفاده بهینه از امکانات.

43- تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر.

44- اجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، شیوه نامه ها، و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله .

45- نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط، همچنین

       شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها.

46- نظارت بر امور تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدرسه بر اساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و مطابق با دوره یا دوره

       های تحصیلی مربوط و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

47- همکاری در تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با

      همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان.

48- اتخاذتدابيرلازم براي اداره ي كلاس درغياب معلمان باهم كاري سايركاركنان واحدآموزشي .

49- تخليه کلاسها بلافاصله پس از تعطيلي و نظارت بر رفت و آمد دانش آموزان

50- حضور در مدرسه پس از تعطيلي جهت پيگيري تماس اوليا با مدرسه،

51-  نظارت بر چگونگي نظافت، نظارت بر روند تشکيل کلاسهاي فوق العاده، بازديد اموال کلاسها پس از تعطيلي

تعداد مشاهده (1855)       نظرات (1)

نظرات کاربران درباره خبر "عنوان پست : معاون و مسؤول امور آموزش هنرستان فني"


عالی

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید